นิทรรศการเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง : หนทางส่งเสริมและพัฒนาน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ”
ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

การประชุมทางวิชาการและการจัดนิทรรศการเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง : หนทางส่งเสริมและพัฒนาน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ”

ขอร่วมเป็นชาวโมโซด้วยคนนะคะ

น้องนักศึกษาลงทะเบียนรับสายข้อมือโมโซ

น้องๆลงทะเบียนให้พี่ก่อนนะคะ

บอร์ดกรณีศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

บอร์ดของสถาบันไทยพัฒน์ในนิทรรศการ

ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนรับสายข้อมือโมโซ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์ ผู้บริหารหรือตัวแทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนรับสายข้อมือด้วยค่ะ

ลงทะเบียนรับสายข้อมือโมโซ

อธิษฐานอะไรจ๊ะ คนสวย