หน่วยงาน / องค์กรที่ได้รับสายข้อมือโมโซไซตี้
ลำดับที่ หน่วยงาน /องค์กร ที่ได้รับสายข้อมือโมโซไซตี้
1
ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานนิทรรศการ “ เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
2
บริษัท โกบอล
3
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร   ( ธ.ก.ส. )
4
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
5
ทีมวิจัยสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ( RASMI)
6
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง (มหาชน) จำกัด
7
โรงเรียนเซนต์โยเซพทิพวัล สมุทรปราการ
8
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) – (นักศึกษาปริญญาโท)
9
โรงเรียนโยธินบูรณะ
10
กลุ่มอาสาสมัคร YIY
11
บริษัท คาร์ลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
12
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.)
13
พระสุทิต ( วัดสุทธิวราราม )
14
โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา
15
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4  จ.อุดรธานี
16
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17
อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18
บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด
19
ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  กทม.
22
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
23
บริษัท ภาสมา คอนซัลติ้ง จำกัด
24
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ศูนย์กลางละอาย จำกัด  จ.นครศรีธรรมราช
25
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สมอ 3 จำกัด  จ.ประจวบคีรีขันธ์
26
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ศรีดางาม จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์
27
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านแสงอรุณ จำกัด  จ.ประจวบคีรีขันธ์
28
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านหนองเกด กุยบุรี จำกัด
29
งานนิทรรศการ “เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล  ”   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
30
เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง
31
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเถิน จ.ลำปาง
32
สำนักรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม
33
งานนิทรรศการ “ เกษตรศาสตร์นำไทย  ก้าวไกลอย่างพอเพียง ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  จ.นครปฐม
34
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี
35
ทีมงานรายการ “ พ.ศ. พอเพียง ”  บริษัท เจ เอส แอล จำกัด
36
สำนักงานสาธารณสุข จ.นครปฐม