กลุ่มโมโซโรงเรียนศรีอยุธยา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ กับการทำกิจกรรม ร่วมเป็นชาวโมโซ
ด้วยการปลูกฝัง DNA โมโซและให้สัญญาว่าจะเป็นชาวโมโซที่ดีของสังคม
ในงานบูรณาการของโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ