สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม จัด “โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราช เหล่ากาชาดนครปฐมร่วมใจ ห่วงใย ผู้สูงอายุ”

ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2550 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

เนื่องด้วยวโรกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช องค์ราชูปถัมภก สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี 2550 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม จึงได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติขึ้น ภายใต้ชื่อ “โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราช เหล่ากาชาดนครปฐมร่วมใจ ห่วงใย ผู้สูงอายุ” โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งบุคคลในครอบครัว และบุคคลในชุมชนควรร่วมมือให้การดูแล ทั้งสุขภาพร่างกาย และจิตใจอย่างถูกต้องเหมาะสม จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสำหรับกลุ่มแกนนำ ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากพื้นที่อำเภอต่างๆ เพื่อให้แกนนำที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับความรู้ในวิธีการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง สามารถนำไปถ่ายทอดให้บุคคลในครอบครัวและบุคคลในพื้นที่ของตน ให้สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ กำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2550 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งนำสายข้อมือแจกในงานนี้เพื่อรณรงค์ให้เกิดสังคมพอประมาณด้วย

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม ได้นำสายข้อมือโมโซ ไปรณรงค์ผ่านกลุ่มผู้บริหารแต่ละอำเภอเพื่อนำไปบรรยายถึงความรู้ที่จะทำให้เกิดผลดีในครอบครัว กอรปกับทาง กศน. ที่ต้องสอนนักศึกษาที่มีอายุต่างกันและให้ผู้บริหารประชุมเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู ศรช. เพื่อนำไปสอนนักศึกษาและใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐมด้วย

Click ดูภาพประกอบกิจกรรม

img_1151996799_15356_1171601294

โครงการสัมมนาผู้นำเรื่อง “พลังผู้นำ:ทำอย่างไรให้ได้สมาชิกสองล้านคน”

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2549 ณ ห้องประชุม ชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ถ.รามคำแหง กรุงเทพฯชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัดชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นสถาบันกลางของขบวนการเครดิตยูเนี่ยน เพื่อพัฒนาคน เศรษฐกิจ สังคม ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้นำเรื่อง “พลังผู้นำ:ทำอย่างไรให้ได้สมาชิกสองล้านคน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต และระลึกถึงผู้นำรุ่นบุกเบิก พร้อมกับให้

ผู้นำได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้นำรุ่นบุกเบิกและผู้นำในยุคปัจจุบัน รวมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้นำ และการความเป็นผู้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2549 ณ ห้องประชุม ชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ โดยมีผู้นำจากทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 150 คน Click ดูภาพประกอบกิจกรรม

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง : ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล”

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2549

ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม Click ดูภาพประกอบกิจกรรม

งานเกษตรกำแพงแสน ตั้งแต่วันที่ 3-10 ธันวาคม 2549

เกษตรศาสตร์นำไทย ก้าวไกลอย่างพอเพียง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.kps.ku.ac.th/news/kpsnews/kpsfair49/kpsfair49.html

Click ดูภาพประกอบกิจกรรม

โครงการกองทุนอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง (หมันขาว)

ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2549 ณ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง (หมันขาว) ต. กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้จัดโครงการกองทุนอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง (หมันขาว) ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยดำเนินการปรับปรุงอาคารห้อง

สมุด จัดทำชั้นวางหนังสือ มอบหนังสือพร้อมกับจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2549 และในงานนี้กลุ่มสังคมพอประมาณได้มีส่วนร่วมด้วยการส่งสายข้อมือโมโซ จำนวน 200 เส้น เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียน อาจารย์ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

Click ดูภาพประกอบกิจกรรม

งาน “1,392 ปี๋สลีเวียงสังฆะเติ๋น”

ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2549 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเถิน จ.ลำปาง
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้ร่วมจัดงานประจำปีอำเภอของอำเภอเถิน ชื่อว่างาน “1,392 ปี๋สลีเวียงสังฆะเติ๋น” ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2549 ซึ่งในงานนี้ทางศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเถิน ได้จัดนิทรรศการตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเถิน จึงอยากให้ประชาชนได้เข้าใจและมีสัญลักษณ์การใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ดังนั้นทาง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเถิน จึงขอความอนุเคราะห์สถาบันไทยพัฒน์ช่วยบริจาคสายรัดข้อมือ “สังคมพอประมาณ” ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มี 7 วัน 7 คืน และได้แจกสายรัดข้อมือโมโซให้ผู้มาชมนิทรรศการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จ.อุดรธานี
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เป็นหน่วยงานให้การส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมอยู่อย่างพอประมาณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จึงได้ขอความอนุเคราะห์สายรัดข้อมือจากสถาบันไทยพัฒน์ จำนวน 50 เส้น เพื่อแสดงความเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินต่อไป

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่เป็นต้นแบบโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดการเรียนการสอน การกิจกรรม โดยเน้นการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช อีกทั้งนักเรียนชุมนุม TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบดังกล่าว อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมฯ ได้รับข่าวสารของโมโซมาจากการเข้าร่วมประชุมสัมมานาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน และเห็นความสำคัญและควรแนะนำให้นักเรียนชุมนุมฯ สมัครเป็นสมาชิกเพื่อร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงได้ขอความอนุเคราะห์ จัดส่งสายรัดข้อมือ

พร้อมแผ่นพับโมโซ เพื่อมอบแก่นักเรียนชุมนุมฯ ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก จำนวน 34 คน และครูที่มีความสนใจอีก 16 คน รวมทั้งสิ้น 50 ชุด

Click ดูภาพประกอบกิจกรรม

 

การประชุมและอบรมฯ การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้จัดการประชุมและอบรมฯ การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม จำนวน 200 คน และอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลหนองงูเหลือมและผู้นำชุมชน ในวันที่ 5 มกราคม 2550 เวลา 17.00 น. ณ สถานีอนามัยตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 100 คน นั้น

กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรค และตระหนักถึง การดำเนินงานตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการนำเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และการขยายการปฏิบัติงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม จึงสนับสนุน สายข้อมือ “สังคมพอประมาณ” (Mosociety) จำนวน 300 เส้น Click ดูภาพประกอบกิจกรรม

นิทรรศการเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง : หนทางส่งเสริมและพัฒนาน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ”

ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดให้มีการประชุมทางวิชาการและการจัดนิทรรศการเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง : หนทางส่งเสริมและพัฒนาน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ” ขึ้น ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าร่วมในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งแจกสายข้อมือโมโซให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์ ผู้บริหารหรือตัวแทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนในเขตจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สสส. จอมบึงมาราธอน: จอมบึงเสือภูเขา 2550 Click ดูภาพประกอบกิจกรรม

 

รายการ “พ.ศ. พอเพียง”

ททบ.5 วันที่ 22 ธันวาคม 2549 ออกอากาศ วันที่ 7 มกราคม 2550 เวลา 18.00น.-19.00น.

รายการวาไรตี้ทอล์กโชว์ “พ.ศ.พอเพียง” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งใน “โครงการ พ.ศ.พอเพียง” ได้ทำการเผยแพร่ออก อากาศแล้ว ทาง ททบ.ช่อง 5 ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.05-19.00 น. Click ดูภาพประกอบกิจกรรม