โครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “LOSO HISOก็ MOSO ได้เหมือนกัน” ขึ้น  โดยนำแนวความคิด สังคมพอประมาณ (Moderation Society)  หรือ โมโซ (MOSO)  ที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบันมาเป็นประเด็นหลักในการจัดเสวนาครั้งนี้ เพื่อสร้างทัศนคติใหม่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ในทุกๆวัน  เริ่มจากการทำทุกอย่างให้อยู่ในความพอดี รู้จักขีดความสามารถของตัวเอง ไม่ทำอะไรเกินตัว รู้จักที่จะใช้ “เหตุผล”มากขึ้น เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป มีการไตร่ตรองเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียได้อย่างชัดเจนซึ่งจะก่อให้เกิด “การมีภูมิคุ้มกัน”  ต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเข้าถึงตัวเราและที่สำคัญคือการมีความรู้และคุณธรรมควบคู่กันตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

โครงการนี้จัดขึ้นโดยนิสิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์พัฒนาการ  ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552  ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา
ตึก 1 ชั้น 4  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย